Privacystatement  VV WBSV

VV WBSV, gevestigd aan Jisperweg (nabij 57), 1464 NE  Westbeemster, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Jisperweg (nabij 57)

1464 NE Westbeemster

+31 299 68 31 91

www.vvwbsv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VV WBSV verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, sponsors, relaties, trainers en leiders, en de gegevens die via het contactformulier worden ingediend. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

Nummer + soort legitimatiebewijs (geen kopie!)

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, worden alleen verwerkt na toestemming van ouders of voogd. Dit is bij aanmelding als lid een vereiste.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

VV WBSV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het registreren als lid van de vereniging

Voor het innen van contributies

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

U te informeren over wijzigingen binnen de vereniging

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VV WBSV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid) tussen zit. VV WBSV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Sportlink: dit is het systeem dat door de KNVB wordt gebruikt en dient voor de ledenadministratie en daarmee ook registratie bij de KNVB. Ook de gegevens va sponsoren en relaties worden verwerkt in Sportlink.

Mijnclub: dit systeem wordt gebruikt voor de website van VV WBSV. In principe worden geen persoonsgegevens bijgehouden met dit systeem. Wel heeft de website een contactformulier, waarmee persoonsgegevens (naam, mailadres en telefoonnummer) worden ingestuurd;

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

VV WBSV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

VV WBSV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (lees: de KNVB) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VV WBSV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VV WBSV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mvanstigt@kpnmail.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat het verwijderen van uw persoonsgegevens betekent dat u niet meer lid kan zijn van VV WBSV.

VV WBSV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VV WBSV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt dit dan via het secretariaat: mvanstigt@kpnmail.nl.


Onze sponsors