• AVG

  PRIVACYVERKLARING Voetbalvereniging WBSV

  Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. Voetbalvereniging WBSV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  We verwerken je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  - Voorletters, roepnaam en achternaam
  - Geslacht
  - Geboortedatum
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
  - E-mailadres(sen)
  - Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas)
  - Legitimatienummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Het kan voorkomen dat jij of je kind op een foto op onze website staat. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar secretaris@vvwbsv.nl

  Waarom wij gegevens nodig hebben

  Voetbalvereniging WBSV verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen.

  - Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
  - Afhandelen van je contributie en andere betalingen,
  - Informeren over (sport-)activiteiten,
  - Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
  - Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

  Hoe lang wij gegevens bewaren

  Voetbalvereniging WBSV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig, is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving).

  Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen tot maximaal drie maanden na dato bewaard worden.

  Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

  Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

  Delen met anderen

  Voetbalvereniging WBSV deelt je persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.

  Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.

  In geval van een betalingsachterstand kunnen wij je gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van Voetbalvereniging WBSV. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvwbsv.nl
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van je privacy. De kopie van je identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

  Beveiliging

  Voetbalvereniging WBSV neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@vvwbsv.nl.

  Vragen
  Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun je terecht bij secretaris@vvwbsv.nl